Posted on 08 November 2022 11:57 AM


งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม  ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายพัตรพงษ์ วงค์แปง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ท.กัมปนาท วังไชยเลิศตำแหน่งครู

นายวัชระ วงค์ปัญญา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายปิยพงศ์ มณีวรรณ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายวิชนพรรณ ร้อยก๋า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายณัฐพงศ์ มือแป ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่  ว่าที่ ร.ต.หญิงปาริชาติ อินธิสอนตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
 2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น                  
 4. ดำเนินโครงการฝึกอบรม และบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ
 5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคมตามนโยบาย เช่น โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน โครงการอาชีวะบริการและโครงการช่วยเหลือให้บริการอื่นๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ     
 7. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหาป้องกันโรคเอดส์ งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
 8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพ ให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ
 9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม
 10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 11.  ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 12.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม  ตำแหน่งพนักงานราชการ

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ ร.ท.กัมปนาท วังไชยเลิศ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ ตำแหน่งพนักงานราชการ

     
     
     

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายวัชระ วงศ์ปัญญา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายปิยพงศ์ มณีวรรณ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายวิชนพรรณ ร้อยก๋า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

     
     

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายณัฐพงศ์ มือแป ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายศุภณัฐ มะโน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

     
     

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายวรัญญู  จันตาโลก ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายสิธิพงศ์ ฤทธิ์ธรรมเลิศ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายวัฒนพนธ์ จันทร์วงค์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

     
 

เจ้าหน้าที่

ว่าที่ ร.ต.หญิงปาริชาติ อินธิสอน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
หน้าแรก
 

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong