Posted on 22 November 2022 11:32 AM


 

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562

การเรียนการสอน

 • ได้เน้นนโยบายปฏิบัติกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน การจัดทีมงานส่งเสริมความปลอดภัยภายในอาคาร และในบริเวณพื้นที่ทำงาน การใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ การเคลื่อนย้ายวัสดุและเก็บรักษาวัสดุ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การส่งเสริมสุขภาพอนามัยพนักงาน การวิเคราะห์และปรับปรุงสภาพการทำงานตามหลักการ การจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเบื้องต้น การตรวจความปลอดภัย การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและการฝึกการหยั่งรู้อันตราย ซึ่งทางหมวดมุ่งเน้นนักเรียน นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน และยังออกแบบและจัดสถานที่ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะการฝึกปฏิบัติจริง

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรกลในโรงงาน
  - ผู้ช่วยวิศวกร
  - พนักงานรัฐและเอกชน
  - ช่างควบคุมการผลิต
  - เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เครื่องจักรกลต่าง ๆ
  - ผู้ประกอบกา

 

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong