บุคลากรทุกท่านสามารถอัฟโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้โดย คลิ๊ก อัฟโหลดแบบฟอร์มต่างๆของวิทยาลัย

 * ไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้นั้นจะต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล *.docx, *.xlsx, *pptx, *.pdf, *.doc, *.xls, *.ppt

  โดยกรอกข้อมูล ชื่อล็อกอิน และ รหัสผ่าน เดียวกับรหัสเข้าอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์มต่างๆของ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง


สาขาวิชา/ฝ่าย

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการ&ห้องสมุด

งานระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

งานบริหารงานทั่วไป

งานเอกสารการพิมพ์

งานบุคลากร

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานการเงิน

งานประชาสัมพันธ์

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งานความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนฯ

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพ

งานสวัสดิการนักเรียน

งานโครงการพิเศษฯ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุกิจ

สาขางานบัญชี

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานยานยนต์

สาขางานการท่องเที่ยว

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

คู่มือการเพิ่มเอกสาร/แบบฟอร์ม
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
600002 รายชื่อบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วันที่ 16 สิงหาคม 2560
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 01:18 น.
งานบุคลากร
238
600001 ไฟล์รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
16 สิงหาคม 2560 อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10:40 น.
งานบุคลากร
141
590001 แบบบันทึกการปฏิบัติงาน 2559
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 22:42 น.
งานบริหารงานทั่วไป
5218
580001 สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว เอกสารไฟล์ word
เอกสารไฟล์ word สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 09:05 น.
งานบุคลากร
334
580002 สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว เอกสารไฟล์ pdf
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว เอกสารไฟล์ pdf อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 09:02 น.
งานบุคลากร
339
570003 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:56 น.
งานบุคลากร
378
570002 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:55 น.
งานบุคลากร
336
570001 บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:54 น.
งานบุคลากร
541
560011 รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:53 น.
งานบุคลากร
670
560024 แบบฟอร์มรายงานผลการพบปะผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา
ในวันประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 22 มกราคม 2557 เวลา 09:00 น.
งานครูที่ปรึกษา
1039
560023 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 14:02 น.
งานทะเบียน
534
560022 ตารางเรียนเตรียมความพร้อมการทดสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา 2556
นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 13:36 น.
งานวัดผลและประเมินผล
401
560021 คำร้องขอลาออก (นร.นศ.)-งานทะเบียน
แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:47 น.
งานทะเบียน
443
560020 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนร.นศ. (กลัีบเข้าเรียน)-งานทะเบียน
แบบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา (กลัีบเข้าเรียน) อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:46 น.
งานทะเบียน
497
560015 คำร้องขอ รบ. หรือหนังสือรับรอง-งานทะเบียน
แบบฟอร์มขอ รบ. หรือ หนังสือรับรอง อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:45 น.
งานทะเบียน
456
560016 คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา-งานทะเบียน
แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:44 น.
งานทะเบียน
361
560017 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา-งานทะเบียน
แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:44 น.
งานทะเบียน
635
560018 คำร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา - งานทะเบียน
แบบคำร้องขอเปลี่ยน เพิ่ม ถอนรายวิชา อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:43 น.
งานทะเบียน
423
560019 คำร้องขอรักษาสภาพ (พักการเรียน)-งานทะเบียน
แบบคำร้องขอรักษาสภาพ (พักการเรียน) อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:43 น.
งานทะเบียน
398
560013 ราคาวัสดุที่ต้องการ
จัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ๒๕๕๖ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:02 น.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
633

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2
1 2

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th