บุคลากรทุกท่านสามารถอัฟโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้โดย คลิ๊ก อัฟโหลดแบบฟอร์มต่างๆของวิทยาลัย

 * ไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้นั้นจะต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล *.docx, *.xlsx, *pptx, *.pdf, *.doc, *.xls, *.ppt

  โดยกรอกข้อมูล ชื่อล็อกอิน และ รหัสผ่าน เดียวกับรหัสเข้าอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์มต่างๆของ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง


สาขาวิชา/ฝ่าย

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการ&ห้องสมุด

งานระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

งานบริหารงานทั่วไป

งานเอกสารการพิมพ์

งานบุคลากร

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานการเงิน

งานประชาสัมพันธ์

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งานความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนฯ

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพ

งานสวัสดิการนักเรียน

งานโครงการพิเศษฯ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุกิจ

สาขางานบัญชี

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานยานยนต์

สาขางานการท่องเที่ยว

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

คู่มือการเพิ่มเอกสาร/แบบฟอร์ม
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
560010 แบบฟอร์มลาออก (ลูกจ้างชั่วคราว)
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:18 น.
งานบุคลากร
478
560009 แบบฟอร์มลาพักผ่อน
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:17 น.
งานบุคลากร
398
560008 แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:17 น.
งานบุคลากร
501
560006 สผ. ซ่อมแอร์ห้องศูนย์ข้อมูล
สผ อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 12:30 น.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
394
560005 แบบฟอร์ม การให้บริการของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (ซ่อมคอม) วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 13:30 น.
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
360
560001 ใบยืมพัสดุ ของสาขางานคอมพิวเตอร์
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 10:37 น.
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุกิจ
393
560004 บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ตารางการกรอกคะแนน)
อัพเดท : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค เมื่อ : วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 02:13 น.
งานวัดผลและประเมินผล
376
560003 บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปกเล่มเเหลือง)
อัพเดท : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค เมื่อ : วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 02:11 น.
งานวัดผลและประเมินผล
427
560002 บันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอน)
อัพเดท : นางพิมพ์นิภา จันทรานาค เมื่อ : วันที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 02:10 น.
งานวัดผลและประเมินผล
2013

กำลังแสดงหน้าที่ 2/2
1 2

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th