บุคลากรทุกท่านสามารถอัฟโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้โดย คลิ๊ก อัฟโหลดแบบฟอร์มต่างๆของวิทยาลัย

 * ไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้นั้นจะต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล *.docx, *.xlsx, *pptx, *.pdf, *.doc, *.xls, *.ppt

  โดยกรอกข้อมูล ชื่อล็อกอิน และ รหัสผ่าน เดียวกับรหัสเข้าอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์มต่างๆของ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง


สาขาวิชา/ฝ่าย

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการ&ห้องสมุด

งานระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

งานบริหารงานทั่วไป

งานเอกสารการพิมพ์

งานบุคลากร

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานการเงิน

งานประชาสัมพันธ์

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งานความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนฯ

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพ

งานสวัสดิการนักเรียน

งานโครงการพิเศษฯ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุกิจ

สาขางานบัญชี

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานยานยนต์

สาขางานการท่องเที่ยว

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

คู่มือการเพิ่มเอกสาร/แบบฟอร์ม
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
600002 รายชื่อบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วันที่ 16 สิงหาคม 2560
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 01:18 น.
งานบุคลากร
247
600001 ไฟล์รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
16 สิงหาคม 2560 อัพเดท : นางสาวจารุณี  อินใจ เมื่อ : วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 10:40 น.
งานบุคลากร
144
580001 สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว เอกสารไฟล์ word
เอกสารไฟล์ word สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 09:05 น.
งานบุคลากร
339
580002 สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว เอกสารไฟล์ pdf
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว เอกสารไฟล์ pdf อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เวลา 09:02 น.
งานบุคลากร
347
570003 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานราชการ
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:56 น.
งานบุคลากร
381
570002 แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:55 น.
งานบุคลากร
339
570001 บันทึกข้อความขออนุญาตเดินทางไปราชการ
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:54 น.
งานบุคลากร
547
560011 รายชื่อบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:53 น.
งานบุคลากร
673
560010 แบบฟอร์มลาออก (ลูกจ้างชั่วคราว)
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:18 น.
งานบุคลากร
477
560009 แบบฟอร์มลาพักผ่อน
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:17 น.
งานบุคลากร
397
560008 แบบฟอร์มลากิจ ลาป่วย
อัพเดท : นางสาวปิณฑิรา  แตงดี เมื่อ : วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:17 น.
งานบุคลากร
500

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th