บุคลากรทุกท่านสามารถอัฟโหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้โดย คลิ๊ก อัฟโหลดแบบฟอร์มต่างๆของวิทยาลัย

 * ไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้นั้นจะต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล *.docx, *.xlsx, *pptx, *.pdf, *.doc, *.xls, *.ppt

  โดยกรอกข้อมูล ชื่อล็อกอิน และ รหัสผ่าน เดียวกับรหัสเข้าอินเทอร์เน็ตวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

 

ดาวน์โหลดเอกสาร / แบบฟอร์มต่างๆของ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง


สาขาวิชา/ฝ่าย

งานพัฒนาหลักสูตรฯ

งานวัดผลและประเมินผล

งานวิทยบริการ&ห้องสมุด

งานระบบทวิภาคี

งานสื่อการเรียนการสอน

งานบริหารงานทั่วไป

งานเอกสารการพิมพ์

งานบุคลากร

งานอาคารสถานที่

งานทะเบียน

งานการเงิน

งานประชาสัมพันธ์

งานการบัญชี

งานพัสดุ

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

งานความร่วมมือ

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานกิจกรรมนักเรียนฯ

งานครูที่ปรึกษา

งานปกครอง

งานแนะแนวอาชีพ

งานสวัสดิการนักเรียน

งานโครงการพิเศษฯ

สาขางานคอมพิวเตอร์ธุกิจ

สาขางานบัญชี

สาขางานไฟฟ้ากำลัง

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์

สาขางานยานยนต์

สาขางานการท่องเที่ยว

แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน

คู่มือการเพิ่มเอกสาร/แบบฟอร์ม
ค้นหาสารสนเทศ
เลขที่เอกสาร ชื่อเอกสาร/สารสนเทศ กลุ่มของสารสนเทศ อ่าน
560023 ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
อัพเดท : วัฒนวงศ์ จันละ เมื่อ : วันที่ 18 ธันวาคม 2556 เวลา 14:02 น.
งานทะเบียน
541
560021 คำร้องขอลาออก (นร.นศ.)-งานทะเบียน
แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:47 น.
งานทะเบียน
451
560020 คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนร.นศ. (กลัีบเข้าเรียน)-งานทะเบียน
แบบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา (กลัีบเข้าเรียน) อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:46 น.
งานทะเบียน
507
560015 คำร้องขอ รบ. หรือหนังสือรับรอง-งานทะเบียน
แบบฟอร์มขอ รบ. หรือ หนังสือรับรอง อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:45 น.
งานทะเบียน
463
560016 คำร้องขอทำบัตรนักศึกษา-งานทะเบียน
แบบคำร้องขอทำบัตรนักศึกษา อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:44 น.
งานทะเบียน
368
560017 คำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา-งานทะเบียน
แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:44 น.
งานทะเบียน
645
560018 คำร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชา - งานทะเบียน
แบบคำร้องขอเปลี่ยน เพิ่ม ถอนรายวิชา อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:43 น.
งานทะเบียน
431
560019 คำร้องขอรักษาสภาพ (พักการเรียน)-งานทะเบียน
แบบคำร้องขอรักษาสภาพ (พักการเรียน) อัพเดท : นางวนิดา  รัตนสมาหาร เมื่อ : วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:43 น.
งานทะเบียน
411

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
1

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง @ 2554

619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 Email : info@cicec.ac.th