Posted on 13 February 2014 14:42 PM


วิทยาลัยกาอาชีพจอมทองตั้งอยู่ที่ 619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

   ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษาระยะที่ 7  เพื่อยกระดับฐานะการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้นและสามารถรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น  ม. 3 ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในด้านวิชาชีพอีกทั้งยังเป็นการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ อันเป็นการรองรับภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  อำเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดยสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการโดยมอบหมายให้ นายรังสี ีพุฒจร  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ทำหน้าที่ในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าจอมทอง” จำนวน  80  ไร่พร้อมทั้งงบประมาณประจำปี  2540,2541จำนวน  8,980,000 บาท 

สถานที่ตั้ง : 
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตั้งอยู่เลขที่ 619 หมู่ 15 ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่    
โทร.0-5334-1872 โทรสาร. 0-5334-1485

สภาพชุมชน :

         อำเภอจอมทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้บริการการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ อำเภอจอมทอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่  ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ถนนสาย เชียงใหม่-ฮอด  ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 50  กิโลเมตรทิศเหนือติดกิ่งอำเภอดอยหล่อ  ทิศใต้ติดอำเภอฮอด ทิศตะวันออกติดอำเภอบ้านโฮ่ง  และกิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง  จังหวัดลำพูน  และทิศตะวันตกติดกับอำเภอแม่แจ่ม  สภาพพื้นที่  มีเนื้อที่ประมาณ  712,297  ตารางกิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ขนาดกลาง  บริเวณตอนกลางของอำเภอเป็นพื้นที่สูง  ตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่ม  บริเวณทิศตะวันตกของอำเภอพื้นที่เป็นภูเขา มีเทือกเขาอินทนนท์  ซึ่งมียอดสูงที่สุดในประเทศไทย  อำเภอจอมทอง  มี 6ตำบลทั้งในเขตเทศบาลและ นอกเขตเทศบาล  ได้แก่  ตำบลบ้านหลวง  ดอยแก้ว  แม่สอย  ข่วงเปา  สบเตี๊ยะ  และบ้านแปะ  มีเทศบาลตำบลจอมทอง  และมีองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้มแข็ง ทำให้การพัฒนาชุมชนเป็นไป ได้อย่างรวดเร็ว

สภาพเศรษฐกิจและสังคม :   

         เส้นทางคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองเชียงใหม่  กับอำเภอจอมทอง เป็นเส้นทางหลวงขนาดใหญ่ คือถนนสายเชียงใหม่-ฮอด มีรถประจำทางหรือรถรับจ้างวิ่งเป็นประจำ ประชากรส่วนใหญ่  ประกอบอาชีพทำนา
ทำสวน  และทำไร่  พืชที่ปลูกได้แก่  ข้าวนาปีลำไย  ถั่วเหลือง  พริก  หอมแดง  เป็นต้น  สำหรับอาชีพประมง จะเป็นประมงน้ำจืดที่เลี้ยงกันตามแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำ  และอาชีพค้าขาย   ฐานะของประชากรในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

สภาพทางการเมือง :

         ปัจจุบันอำเภอจอมทอง กำลังได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนในการผลักดันให้มีการพัฒนาชุมชน ทั้งระบบโดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกเพศทุกวัย อันเป็นหน้าที่หลักของการอาชีวศึกษาซึ่งส่งผลให้วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และฝึกอบรมอาชีพ  ที่ให้บริการกับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง