Posted on 24 March 2021 10:50 AM


วิทยาลัยกาอาชีพจอมทองตั้งอยู่ที่ 619 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

   ตามที่รัฐบาลมีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาตามแผนพัฒนาอาชีวศึกษา ระยะที่ 7 เพื่อยกระดับฐานะการศึกษาของเยาวชนในท้องถิ่น ให้สูงขึ้นและสามารถรองรับนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมต้น  ม. 3 ให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในด้านวิชาชีพอีกทั้งยังเป็นการพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพสาขาต่าง ๆ อันเป็นการรองรับภาคอุตสาหกรรมที่ขยายตัว ดังนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ  จึงได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2540 โดยสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการโดยมอบหมายให้ นายรังสี ีพุฒจร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ทำหน้าที่ในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ “ป่าจอมทอง” จำนวน 80 ไร่พร้อมทั้งงบประมาณประจำปี 2540,2541จำนวน 8,980,000 บาท

สถานที่ตั้ง : วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตั้งอยู่เลขที่ 619 หมู่ 15 ตำบล ข่วงเปา อำเภอ จอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ โทร.0-5334-1872 โทรสาร. 0-5334-1485

สภาพชุมชน : อำเภอจอมทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้บริการการศึกษาเป็นส่วนใหญ่ อำเภอจอมทอง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ถนนสาย เชียงใหม่-ฮอด ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 50 กิโลเมตร

ทิศเหนือติดอำเภอดอยหล่อ

ทิศใต้ติดอำเภอฮอด

ทิศตะวันออกติดอำเภอบ้านโฮ่ง และอำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ทิศตะวันตกติดกับอำเภอแม่แจ่ม

สภาพพื้นที่ มีเนื้อที่ประมาณ 712,297 ตารางกิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ขนาดกลาง บริเวณตอนกลางของอำเภอเป็นพื้นที่สูง ตอนเหนือเป็นที่ราบลุ่ม บริเวณทิศตะวันตกของอำเภอพื้นที่เป็นภูเขา มีเทือกเขาอินทนนท์ ซึ่งมียอดสูงที่สุดในประเทศไทย อำเภอจอมทอง มี 6ตำบลทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ได้แก่ ตำบลบ้านหลวง ดอยแก้ว แม่สอย ข่วงเปา สบเตี๊ยะ และบ้านแปะ มีเทศบาลตำบลจอมทอง และมีองค์การบริหารส่วนตำบลที่เข้มแข็ง ทำให้การพัฒนาชุมชนเป็นไป ได้อย่างรวดเร็ว

สภาพเศรษฐกิจและสังคม : เส้นทางคมนาคมระหว่างอำเภอเมืองเชียงใหม่ กับอำเภอจอมทอง เป็นเส้นทางหลวงขนาดใหญ่ คือถนนสายเชียงใหม่-ฮอด มีรถประจำทางหรือรถรับจ้างวิ่งเป็นประจำ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนา ทำสวน และทำไร่ พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าวนาปีลำไย ถั่วเหลือง พริก หอมแดง เป็นต้น สำหรับอาชีพประมงจะเป็นประมงน้ำจืดที่เลี้ยงกันตามแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำ และอาชีพค้าขาย ฐานะของประชากรในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

สภาพทางการเมือง : ปัจจุบันอำเภอจอมทอง กำลังได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ มีส่วนในการผลักดันให้มีการพัฒนาชุมชน ทั้งระบบโดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิชาชีพให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกเพศทุกวัย อันเป็นหน้าที่หลักของการอาชีวศึกษาซึ่งส่งผลให้วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมอาชีพ ที่ให้บริการกับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong