Posted on 11 January 2018 19:16 PM


หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

เรียน 3 ปี รับผู้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า


ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

 • มีทักษะในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจบริการ บัญชีของกิจการประเภทธุรกิจซื้อขาย สินค้าบัญชีของกิจการประเภทธุรกิจอุตสาหกรรม
 • เข้าใจหลักการและกระบวนการการปฏิบัติงานบัญชีที่ใช้ในการควบคุมและตรวจสอบงานบัญชีของกิจการ
 • มีทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบัญชีของกิจการพิเศษลักษณะต่าง ๆ พร้อมทั้งการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
 • ปฏิบัติงานบัญชีเพื่อการชำระภาษีของกิจการและกระบวนการการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • สื่อสารโดยใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานบัญชี, ครูสอนบัญชี, รับทำบัญชี, บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ, ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

 • เข้าใจระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์
 • จัดการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์
 • เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 • ใช้ระบบเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
 • การสร้างเว็บเพจ

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • พนักงานภาครัฐ, นักวิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์, พนักงานบริษัท, เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์, เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์, นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

 • เข้าใจถึงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • สามารถสร้างบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถทำงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มในเบื้องต้นได้
 • สามารถทำงานด้านแม่บ้านโรงแรม
 • สามารถประกอบอาหารเบื้องต้นได้

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ผู้ช่วยพนักงานเสริฟ (Bus Boy /girl)
 • พนักงานทำความสะอาดห้อง (Room Maid)
 • ผู้ช่วยกุ๊ก (Cook Helper)

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

 • เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า การผันหม้อแปลงไฟฟ้า การติดตั้ง และซ่อมเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • ประกอบอาชีพได้ทั้งภาครับและเอกชน โดยภาครัฐจะต้องทำการสอบคัดเลือกตามประกาศสอบของภาครัฐ ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดสำนักงานต่างๆของรัฐ เช่น เทศบาล , อบต. เป็นต้น หรือ หากเป็นรัฐวิสาหกิจ ก็ต้องทำการสอบคัดเลือก ในแต่ละหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต , ส่วนภูมิภาค , การประปา ฯลฯ ส่วนงานในภาคเอกชน สามารถทำการประกอบอาชีพอิสระหรือ ทำในหน่วยงานภาคเอกชน ได้หลากหลาย เช่น ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า , ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ , ช่างซ่อมเครื่องกลไฟฟ้า เป็นต้น

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

 • การสร้างความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบอุปกรณ์ การวัดค่าต่าง ๆ การใช้เครื่องมือตรวจสอบ งานบักกรี

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • 1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2. ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ 3. ช่างซ่อมมือถือ 4. พนักงานรัฐและเอกชน 5. เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ 6. เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์ 7. เจ้าของกิจการร้านคอมพิวเตอร์ 8. เจ้าของกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 9. อื่น ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

 • เรียนรู้เกี่ยวกับจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนประกอบ เทคนิคการตรวจสอบข้อขัดข้อง บำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลีน เครื่องยนต์ดีเซล ถอด ประกอบ เครื่องยนต์ แก๊สโซลีน และดีเซล บำรุงรักษาคลัทธ์ เกียร์ และเพลาขับ ถอด ประกอบ คลัทธ์ เกียร์ และ เพลาขับ บำรุงรักษาระบบรองรับ ระบบบังคับเลี้ยว และเบรคบำรุงรักษา แบตเตอรี่ ระบบตาร์ท ระบบประจุไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบไฟเตือน และ สัญญาณ ซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ซ่อมเครื่องยนต์เล็กดีเซล และแก๊สโซลีน บำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ถอดประกอบจักรยานยนต์

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • สามารถทำงานในสถานประกอบการซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้โดยได้รับค่าตอบแทนสูง

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน

 • เรียนรู้เกี่ยวกับ งานอ่านแบบ เขียนแบบ งานโลหะแผ่น งานโครงสร้าง และงานเครื่องมือกล ฝึกปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเหล็กกล้าอลูมิเนียม สแตนเลส งานบัดกรี และผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • สามารถทำงานในสถานประกอบการซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้โดยได้รับค่าตอบแทนสูง
รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้

 

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)

เรียน 2 ปี รับผู้จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)


ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

 • จัดควบคุมและพัฒนาคุณภาพในเชิงวิชาชีพบัญชี มีบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ
 • เข้าใจหลักเกณฑ์และกระบวนการของการบัญชีการเงิน การบัญชีชั้นกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุนการตรวจสอบภายใน
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการบัญชีการเงิน การบัญชีชั้นกลาง การบัญชีชั้นสูง การบัญชีต้นทุน การตรวจสอบภายใน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพบัญชี

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป

1. สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
2. แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
4. ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพ
 

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานบัญชี, ครูสอนบัญชี, รับทำบัญชี, บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี, เจ้าหน้าที่บัญชี, นักบัญชี, เจ้าของกิจการ, ที่ปรึกษาด้านการเงินและบัญชี และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

 

ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

 • สื่อสารทางเทคนิคในงานอาชีพ
 • จัดการระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
 • แก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • การจัด ควบคุม และพัฒนาคุณภาพ
 • แสดงบุคลิกและลักษณะของผู้ประกอบอาชีพด้านธุรกิจ
 • ใช้ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ
 • ออกแบบระบบฐานข้อมูลในงานอาชีพ
 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
 • วางแผนและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ

พนักงานภาครัฐ, นักวิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์, พนักงานบริษัท, เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์, เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์, นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 7,670 - 9,000 บาท
 • ภาคเอกชน 6,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปี ต่อเนื่อง)

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

 • ด้านการโรงแรม ฝึกทักษะงานครัว งานแม่บ้าน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานบริการส่วนหน้า ตามมาตรฐานของโรงแรมชั้นนำ และมีการฝึกงาน ทั้งการฝึกงานภายในอาคารปฏิบัติการโรงแรมของวิทยาลัย ซึ่งสร้างขึ้นอย่างมีมาตรฐานทัดเทียมกับโรงแรมชั้นนำและการฝึกงาน ณ สถานประกอบการภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป

 • สื่อสารโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนางานอาชีพ
 • แก้ไขปัญหาและพัฒนางานอาชีพโดยใช้หลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 • มีบุคลิกภาพและคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานอาชีพและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
 • ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานอาชีพ

แนวทางการประกอบอาชีพ

 • พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ พนักงานผสมเครื่องดื่ม พนักงานประกอบอาหาร (Chef) พนักงาน ทำความสะอาดห้องพัก ประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น เปิดร้านอาหาร โรงแรมขนาดเล็ก หรือเปิดเคาน์เตอร์ทัวร์ในสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 7,100 - 8,500 บาท
 • ภาคเอกชน 8,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

 

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า การใช้โปรแกรม Auto Cad และการเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งอุปกรณ์ทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศตามแบบพิมพ์เขียว ซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ ควบคุม ซ่อม และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าในอาคาร ควบคุม ซ่อม และบำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบ และควบคุมความปลอดภัยของระบบในอาคาร ตรวจสอบและปรับเครื่องมือ และตู้ควบคุมตามคู่มือการใช้งาน ติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องมือ ตู้ควบคุม และส่วนเพิ่มเติมตามคู่มือการใช้งา
ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป
 • ปฏิบัติงานด้านเทคนิคในสถานประกอบการ
 • จัดและวางระบบฐานข้อมูลในสถานประกอบการ
 • แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยี และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการ ควบคุม และพัฒนาคุณภาพของงาน
 • แสดงให้ให้เห็นถึงความมีเหตุผลของช่างเทคนิค
 • ออกแบบระบบไฟฟ้า โดยใช้โปรแกรมเขียนแบบ CAD
 • วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า โดยใช้ทฤษฎีเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า
 • ทดสอบเครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้า
 • ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยใช้ตู้ควบคุม
 • ออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • ซ่อมและผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
 • ควบคุมอุปกรณ์ขับเคลื่อนโดยใช้ระบบ นิวเมติกส์ และไฮดรอลิกส์
รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 7,100 - 8,500 บาท
 • ภาคเอกชน 8,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2546

การเรียนการสอน

 • ออบแบบ ติดตั้ง ควบคุมระบบเสียงและระบบภาพ บำรุงรักษาระบบเสียงและระบบภาพ

รายได้ (เริ่มต้น)

 • ภาครัฐ 7,100 - 8,500 บาท
 • ภาคเอกชน 8,500 - 12,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ (2 ปีต่อเนื่อง)