Posted on 03 January 2019 15:16 PM


ประจำปีการศึกษา 2561 เมือวันที่ 30/11/2561

ข้อมูลกลุ่มเรียน ( ทั้งหมด กลุ่มเรียน )

 

รหัสกลุ่มเรียน

คำอธิบาย

ครูที่ปรึกษา

จำนวนผู้เรียน

ชาย

หญิง

รวม

1

61270201

ปวช 1 สาขาการท่องเที่ยว

ธารา โยธาขันธ์,

5

34

39

2

61220401

ปวช 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางพิมพ์นิภา จันทรานาค,

9

35

44

3

61220101

ปวช 1 สาขาการบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์, นางสาวปิยวรรณ หาญใจ

1

40

41

4

61210501

ปวช 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์

นายทศพร สุภาแก้ว, นายวรานนท์ คำมาวัน

23

7

30

5

61210401

ปวช 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง

นายประเสริฐ จิตสุข,

41

5

46

6

61210301

ปวช 1 สาขาเชื่อมโลหะDVE

นายปานเทพ ตั้งตระกูล,

27

1

28

7

61210104

ปวช 1 สาขายานยนต์ตัวถังและสี

นายฐานทัพ ปินตาสม,

47

0

47

8

61210103

ปวช 1 สาขายานยนต์ตัวถังและสี

นายปิยะโชติ นุชม่วง,

45

0

45

9

61210102

ปวช 1 สาขายานยนต์

นายนัฐพล สมนา,

45

0

45

10

61210101

ปวช 1 สาขายานยนต์

ปิยะพงศ์ มณีวรรณ,

45

0

45

11

60270201

ปวช 2 สาขาการท่องเที่ยว

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ,

10

27

37

12

60220401

ปวช 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวัฒนวงศ์ จันละ,

3

7

10

13

60220101

ปวช 2 สาขาการบัญชี

กมลพรรณ บุญธรรม , จุฑามาศ ปันตันกูล

1

29

30

14

60210501

ปวช 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์

นายวรานนท์ คำมาวัน,

26

8

34

15

60210401

ปวช 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง

สุริยัน สุวรรณ์หล้า,

34

1

35

16

60210301

ปวช 2 สาขาเชื่อมโลหะ

นายสมชาย บุญเรือง,

10

0

10

17

60210104

ปวช 2 สาขายานยนต์

นายเอกชัย จันททิมา

20

0

20

18

60210103

ปวช 2 สาขายานยนต์

กัมปนาท วังไชยเลิศ,

35

0

35

19

60210102

ปวช 2 สาขายานยนต์

นายวันชัย น้อยจันทร์

19

0

19

20

60210101

ปวช 2 สาขายานยนต์

อัจฉราวรรณ ประทุมศรี

36

0

36

21

59270201

ปวช 3 สาขาการท่องเที่ยว

นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ

4

28

32

22

59220401

ปวช 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายธิติพงศ์ จันทรักษ์

3

10

13

23

59220101

ปวช 3 สาขาการบัญชี

กมลพรรณ บุญธรรม

3

24

27

24

59210501

ปวช 3 สาขาอิเล็กทรอนิกส์

นายหัสดีณัฏฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์

20

0

20

25

59210401

ปวช 3 สาขาไฟฟ้ากำลัง

นายพีระพล พลอยศรี

30

0

30

26

59210301

ปวช 3 สาขาเชื่อมโลหะ

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง

8

0

8

27

59210104

ปวช 3 สาขายานยนต์

นางสาวกชพร ศิริผ่อง

25

0

25

28

59210103

ปวช 3 สาขายานยนต์

นายฐานทัพ ปินตาสม

31

0

31

29

59210102

ปวช 3 สาขายานยนต์

นายนุพร คำปัด

22

0

22

30

59210101

ปวช 3 สาขายานยนต์

นายกิตติภูมิ ทองรักษ์

23

0

23

รวม ปวช.

651

256

907

31

61320102

ปวส 1 สาขาการบัญชี

นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์

0

9

9

32

61320101

ปวส 1 สาขาการบัญชี

นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์

0

11

11

33

61310502

ปวส 1 สาขาระบบภาพและเสียงจบม.6

นายจีรัง วงศ์วุฒิ

5

0

5

34

61310501

ปวส 1 สาขาระบบภาพและเสียง

นายจีรัง วงศ์วุฒิ

8

0

8

35

61310402

ปวส 1 สาขาติดตั้งไฟฟ้าจบม.6

นายวัตพล ทะวงค์

12

1

13

36

61310401

ปวส 1 สาขาติดตั้งไฟฟ้า

นายวัตพล ทะวงค์

7

0

7

37

61310102

ปวส 1 สาขาเทคนิคยานยนต์จบม.6

นายอนันต์ คำอ้ายอุด

13

0

13

38

61310101

ปวส 1 สาขาเทคนิคยานยนต์

นายอนันต์ คำอ้ายอุด

40

0

40

39

60370202

ปวส 2 สาขาการท่องเที่ยวจบม.6

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา

1

1

2

40

60370201

ปวส 2 สาขาการท่องเที่ยว

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา

4

1

5

41

60320102

ปวส 2 สาขาการบัญชีจบม.6

นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์

0

5

5

42

60320101

ปวส 2 สาขาการบัญชี

นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์

0

15

15

43

60310502

ปวส 2 สาขาระบบภาพและเสียง

นายวรานนท์ คำมาวัน

1

0

1

44

60310501

ปวส 2 สาขาระบบภาพและเสียง

นายวรานนท์ คำมาวัน

6

1

7

45

60310402

ปวส 2 สาขาติดตั้งไฟฟ้าจบม.6

นายสิทธิกร ปัญญามา

6

0

6

46

60310401

ปวส 2 สาขาติดตั้งไฟฟ้า

นายสิทธิกร ปัญญามา

12

0

12

47

60310102

ปวส 2 สาขาเทคนิคยานยนต์จบม.6

นายวสัน เตปิน

19

0

19

48

60310101

ปวส 2 สาขาเทคนิคยานยนต์

นายวสัน เตปิน

36

0

36

รวม ปวส.

170

44

214

รวม ทั้งหมด

821

300

1121