Posted on 22 September 2022 11:09 AM


ประจำปีการศึกษา 2565 เมือวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

 

ชั้นปี หลักสูตร รหัสกลุ่มเรียน ชื่อย่อกลุ่มเรียน จำนวน ครูที่ปรึกษา
ปวช.3/1 (ปวช.62) ยานยนต์ 622010101 ปวช.ชย3/1 ปกติ นายปิยพงศ์  มณีวรรณ
ปวช.3/2 (ปวช.62) ยานยนต์ 622010102 ปวช.ชย.3/2ปกติ นายนุพร  คำปัด
ปวช.3/4 (ปวช.62) ยานยนต์ 622010104 ปวช.ชย.3/2DVEตกค้าง นายสุเมธ  พิลัย
ปวช.3/5 (ปวช.62) ยานยนต์ 622010107 ชย.3DVEไม่ได้ออกฝึกงาน นายวิชนพรรณ  ร้อยก๋า
ปวช.3/1 (ปวช.62) ผลิตภัณฑ์ 622010301 ปวช.ชช 3 DVE นายพัตรพงษ์  วงค์แปง
ปวช.3/1 (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง 622010401 ปวช.ชฟ 3 นายประเสริฐ   จิตสุข
ปวช.3/1 (ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 622020401 ปวช.คธ.3 นางพิมพ์นิภา  จันทรานาค
ปวช.3/1 (ปวช.62) การท่องเที่ยว 622070201 ปวช.ทท 3 นายวัฒนพนธ์  จันทร์วงค์
ปวช.3/1 (ปวช.62) ยานยนต์ 632010101 ปวช.ชย3/1ปกติ 20  นางสาวจิรัฐติกาล  ทนันชัย
ปวช.3/2 (ปวช.62) ยานยนต์ 632010102 ปวช.ชย3/2ปกติ 21  นางสาวปิยวรรณ  สีนิวาส
ปวช.3/3 (ปวช.62) ยานยนต์ 632010103 ปวช.ชย3/1DVE 23  นายวิชนพรรณ  ร้อยก๋า
ปวช.3/4 (ปวช.62) ยานยนต์ 632010104 ปวช.ชย3/2DVE 24  นายเอกชัย  จันทิมา
ปวช.3/1 (ปวช.62) ผลิตภัณฑ์ 632010301 ปวช.ชช3DVE 11  นายปุญย์วริศ  วรยศตระกูล
ปวช.3/2 (ปวช.62) ผลิตภัณฑ์ 632010302 ทวิศึกษา ชช.รปช.3 12  นายพัตรพงษ์  วงค์แปง
ปวช.3/1 (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง 632010401 ปวช.ชฟ 3 33  นายสุริยัน  สุวรรณ์หล้า
ปวช.3/2 (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง 632010402 ทวิศึกษา ชฟ.มจ.3 25  นายสุริยัน  สุวรรณ์หล้า
ปวช.3/1 (ปวช.62) อิเล็กทรอนิกส์ 632010501 ปวช.ชอ 3 15  นางสาวอัญชลี  สิงห์คำ
ปวช.3/1 (ปวช.62) การบัญชี 632020101 ปวช.บช3 37  นางสาวพัชราภรณ์  โท๊ะวัง
ปวช.3/2 (ปวช.62) การบัญชี 632020102 ทวิศึกษา บช.รปช.3 12  นางสาวชนัญชิดา  เจนแพทย์
ปวช.3/3 (ปวช.62) การบัญชี 632020103 ทวิศึกษา บช.3ฮพ. 24  นางทิพวัลย์  ทินวงค์
ปวช.3/1 (ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 632020401 ปวช.คอม3 37  นายวัฒนวงศ์  จันละ
ปวช.3/2 (ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 632020402 ทวิศึกษา ค.รปช.3 10  นางพิมพ์นิภา  จันทรานาค
ปวช.3/3 (ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 632020403 ทวิศึกษา คธ.3 ฮพ. 15  นายวัฒนวงศ์  จันละ
ปวช.3/2 (ปวช.62) การโรงแรม 632070101 ทวิศึกษา รร.3รปช. 18  นางสาววนันท์ยา  เขื่อนป้อ
ปวช.3/1 (ปวช.62) การท่องเที่ยว 632070201 ปวช.ทท.3 19  นางสาววนันท์ยา  เขื่อนป้อ
ปวช.2/1 (ปวช.62) ยานยนต์ 642010101 ปวช.ชย.2/1ปกติ 33  นายปิยพงศ์  มณีวรรณ
ปวช.2/2 (ปวช.62) ยานยนต์ 642010102 ปวช.ชย.2/2ปกติ 26  นายณัฐพงศ์  มือแป
ปวช.2/3 (ปวช.62) ยานยนต์ 642010103 ปวช.ชย.2/1DVE 27  นายปิยะโชติ  นุชม่วง
ปวช.2/4 (ปวช.62) ยานยนต์ 642010104 ปวช.ชย.2/2DVE 27  ว่าที่ร้อยตรีฐานทัพ  ปินตาสม
ปวช.2/1 (ปวช.62) ผลิตภัณฑ์ 642010301 ปวช.ชช.2DVE 16  นายสิทธิศักดิ์  วงศ์ราษฎร์
ปวช.2/1 (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง 642010401 ปวช.ชฟ.2 40  นายประเสริฐ   จิตสุข
ปวช.2/1 (ปวช.62) อิเล็กทรอนิกส์ 642010501 ปวช.ชอ.2 27  นางสาวอัญชลี  สิงห์คำ
ปวช.2/1 (ปวช.62) การบัญชี 642020101 ปวช.บช.2 29  นางสาวระพีพรรณ  อินทะรน
ปวช.2/1 (ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 642020401 ปวช.คธ.2 23  นางสาวสุภาพร  อินทร์หอม
ปวช.2/1 (ปวช.62) การท่องเที่ยว 642070201 ปวช.ทท.2 17  นายภัทธนธันย์  จันทร์เที่ยง
ปวช.1/1 (ปวช.62) ยานยนต์ 652010101 ปวช.ชย1/1ปกติ 27  นายอนุสรณ์  อภิญดา
ปวช.1/2 (ปวช.62) ยานยนต์ 652010102 ปวช.ชย.1/2ปกติ 29  นายนุพร  คำปัด
ปวช.1/3 (ปวช.62) ยานยนต์ 652010103 ปวช.ชย1/3ปกติ 26  นายนุพร  คำปัด
ปวช.1/4 (ปวช.62) ยานยนต์ 652010104 ปวช.ชย.1/1DVE 32  นายอัศวเทพ  ณรงค์ชัย
ปวช.1/5 (ปวช.62) ยานยนต์ 652010105 ปวช.ชย.1/2DVE 30  นางสาวลักษณ์นารา  โยระภัตร
ปวช.1/1 (ปวช.62) ผลิตภัณฑ์ 652010301 ปวช.ชช.1DVE 20  นายวัชระ  วงค์ปัญญา
ปวช.1/1 (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง 652010401 ปวช.ชฟ.1/1ปกติ 21  นายวรัญญู  จันตาโลก
ปวช.1/2 (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง 652010402 ปวช.ชฟ.1/2ปกติ 23  นายวรัญญู  จันตาโลก
ปวช.1/3 (ปวช.62) ไฟฟ้ากำลัง 652010403 ปวช.ชฟ.1/1DVE 10  นายวรัญญู  จันตาโลก
ปวช.1/1 (ปวช.62) อิเล็กทรอนิกส์ 652010501 ปวช.ชอ.1ปกติ 19  นายพงษ์ทิพย์  บุญมาปะ
ปวช.1/1 (ปวช.62) ก่อสร้าง 652010601 ปวช.กส.1/1DVE 14  นายศุภณัฐ  มะโน
ปวช.1/1 (ปวช.62) การบัญชี 652020101 ปวช.บช.1 25  นางทิพวัลย์  ทินวงค์
ปวช.1/1 (ปวช.62) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 652020401 ปวช.คอม.1 23  นางพิมพ์นิภา  จันทรานาค
ปวช.1/1 (ปวช.62) การท่องเที่ยว 652070201 ปวช.ทท.1 11  นายวัฒนพนธ์  จันทร์วงค์
ปวส.2/1 (ปวส.57) เทคนิคยานยนต์ 60310101 ชย.จบปวช นายวสันต์  เตปินไวทย์
ปวส.2/1 (ปวส.63) เทคนิคยานยนต์ 633010101 ปวส.ทย.2จบปวช. ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท  วังไชยเลิศ
ปวส.2/2 (ปวส.63) เทคนิคยานยนต์ 633010102 ปวส.ทย.2จบม.6 ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท  วังไชยเลิศ
ปวส.2/2 (ปวส.63) ไฟฟ้ากำลัง 633010402 ปวส.ชฟ.จบม.6 นายกฤษณรักษ์  อินทนุ 
ปวส.2/1 (ปวส.63) เทคนิคยานยนต์ 643010101 ปวส.ทค.2จบปวช. 44  นายวสันต์  เตปินไวทย์
ปวส.2/2 (ปวส.63) เทคนิคยานยนต์ 643010102 ปวส.ทค.2จบม.6 13  นายวสันต์  เตปินไวทย์
ปวส.2/1 (ปวส.63) เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 643010103 ปวส.ทส.2จบม.6(ไตรภาคี) ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท  วังไชยเลิศ
ปวส.2/1 (ปวส.63) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 643010301 ปวส.ชช.2จบปวช. 11  นายวัชรพงศ์  ฝั้นพยอม
ปวส.2/2 (ปวส.63) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 643010302 ปวส.ชช.2จบม.6 นายวัชรพงศ์  ฝั้นพยอม
ปวส.2/1 (ปวส.63) ไฟฟ้ากำลัง 643010401 ปวส.ชฟ.2จบปวช. 14  นายสิธิพงศ์  ฤทธิ์ธรรมเลิศ
ปวส.2/2 (ปวส.63) ไฟฟ้ากำลัง 643010402 ปวส.ชฟ.2จบม.6 10  นายสิธิพงศ์  ฤทธิ์ธรรมเลิศ
ปวส.2/1 (ปวส.63) ระบบภาพและระบบเสียง 643010501 ปวส.ชอ.2จบปวช นายปฏิภาณ  ผันผาย
ปวส.2/2 (ปวส.63) ระบบภาพและระบบเสียง 643010502 ปวส.ชอ.2จบม.6 นายปฏิภาณ  ผันผาย
ปวส.2/1 (ปวส.63) การบัญชี 643020101 ปวส.บช.2จบปวช. 20  นางสาวชนัญชิดา  เจนแพทย์
ปวส.2/2 (ปวส.63) การบัญชี 643020102 ปวส.บช.2จบม.6 12  นางสาวชนัญชิดา  เจนแพทย์
ปวส.2/1 (ปวส.63) การท่องเที่ยว 643070201 ปวส.ทท.2จบปวช. นายพันธชา  อินทยศ
ปวส.2/2 (ปวส.63) นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 643090102 ปวส.ทส.2จบม.6 10  นางสาวศิริลักษณ์  กุนะคำ
ปวส.1/1 (ปวส.63) เทคนิคยานยนต์ 653010101 ปวส.ชย.1จบปวช. 37  ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท  วังไชยเลิศ
ปวส.1/2 (ปวส.63) เทคนิคยานยนต์ 653010102 ปวส.ชย.1จบม.6 20  ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท  วังไชยเลิศ
ปวส.1/1 (ปวส.63) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 653010301 ปวส.ชช.1จบปวช. นายพัตรพงษ์  วงค์แปง
ปวส.1/2 (ปวส.63) เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ 653010302 ปวส.ชช.1จบม.6 นายพัตรพงษ์  วงค์แปง
ปวส.1/1 (ปวส.63) ไฟฟ้ากำลัง 653010401 ปวส.ชฟ.1จบปวช. 13  นายสิธิพงศ์  ฤทธิ์ธรรมเลิศ
ปวส.1/2 (ปวส.63) ไฟฟ้ากำลัง 653010402 ปวส.ชฟ.1จบม.6 15  นายสิธิพงศ์  ฤทธิ์ธรรมเลิศ
ปวส.1/1 (ปวส.63) ระบบภาพและระบบเสียง 653010501 ปวส.ชอ.1จบปวช. นายปฏิภาณ  ผันผาย
ปวส.1/2 (ปวส.63) ระบบภาพและระบบเสียง 653010502 ปวส.ชอ.1จบม.6 นายปฏิภาณ  ผันผาย
ปวส.1/1 (ปวส.63) การบัญชี 653020101 ปวส.บช.1จบปวช. 22  นางสาวชนัญชิดา  เจนแพทย์
ปวส.1/2 (ปวส.63) การบัญชี 653020102 ปวส.บช.1จบม.6 นางสาวชนัญชิดา  เจนแพทย์
ปวส.1/1 (ปวส.63) การท่องเที่ยว 653070201 ปวส.ทท.1จบปวช. นายพันธชา  อินทยศ
ปวส.1/2 (ปวส.63) การท่องเที่ยว 653070202 ปวส.ทท.1จบม.6 นายพันธชา  อินทยศ
ปวส.1/1 (ปวส.63) นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 653090101 ปวส.ทส.1จบม.6 29  นายนพรัตน์  มโนรำ
  รวมทั้งสิ้น     1,291   

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong