Posted on 23 July 2017 22:06 PM


 

ประจำปีการศึกษา 2560 เมือวันที่ 08/02/2560

ข้อมูลกลุ่มเรียน ( ทั้งหมด กลุ่มเรียน )
  รหัสกลุ่มเรียน คำอธิบาย ครูที่ปรึกษา จำนวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
1 60270201 ปวช 1 สาขาการท่องเที่ยว ธีรยุทธ ยาน๊ะ, นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา 10 30 40
2 60220401 ปวช 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายวัฒนวงศ์ จันละ, 5 9 14
3 60220101 ปวช 1 สาขาการบัญชี กมลพรรณ บุญธรรม , จุฑามาศ ปันตันกูล 1 28 29
4 60210501 ปวช 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ นายวรานนท์ คำมาวัน, 28 8 36
5 60210401 ปวช 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง สุริยัน สุวรรณ์หล้า, 41 1 42
6 60210301 ปวช 1 สาขาเชื่อมโลหะ นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์, 12 0 12
7 60210104 ปวช 1 สาขายานยนต์ นายนัฐพล สมนา, นางทิพวัลย์ ทินวงค์ 25 0 25
8 60210103 ปวช 1 สาขายานยนต์ กัมปนาท วังไชยเลิศ, 36 1 37
9 60210102 ปวช 1 สาขายานยนต์ ปิยะพงศ์ มณีวรรณ, 40 0 40
10 60210101 ปวช 1 สาขายานยนต์ นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล, 40 0 40
11 59270201 ปวช 2 สาขาการท่องเที่ยว นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ, 4 33 37
12 59220401 ปวช 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายธิติพงศ์ จันทรักษ์, 4 10 14
13 59220101 ปวช 2 สาขาการบัญชี นางจรรยา แก้วมณี, นางสาวสุนิสา เถิงคำ 3 29 32
14 59210501 ปวช 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ นายวินัย จันทรานาค, 23 0 23
15 59210401 ปวช 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง นายพีระพล พลอยศรี, 42 2 44
16 59210301 ปวช 2 สาขาเชื่อมโลหะ นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์, 9 0 9
17 59210104 ปวช 2 สาขายานยนต์ นายอนันต์ คำอ้ายอุด, 37 0 37
18 59210103 ปวช 2 สาขายานยนต์ นายฐานทัพ ปินตาสม, 39 0 39
19 59210102 ปวช 2 สาขายานยนต์ นายนุพร คำปัด, 41 0 41
20 59210101 ปวช 2 สาขายานยนต์ นายกิตติภูมิ ทองรักษ์, 37 0 37
21 58270201 ปวช 3 สาขาการท่องเที่ยว ธารา โยธาขันธ์, 0 10 10
22 58220401 ปวช 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางพิมพ์นิภา จันทรานาค, 7 15 22
23 58220101 ปวช 3 สาขาการบัญชี นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์, นางสาวปิยวรรณ หาญใจ 1 24 25
24 58210501 ปวช 3 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์, 12 2 14
25 58210401 ปวช 3 สาขาไฟฟ้ากำลัง นายประเสริฐ จิตสุข, 16 3 19
26 58210302 ปวช 3 สาขาเชื่อมโลหะ นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์, 3 0 3
27 58210103 ปวช 3 สาขายานยนต์ นายพิทักษ์ พิทาคำ, ปิยะพงศ์ มณีวรรณ 31 0 31
28 58210102 ปวช 3 สาขายานยนต์ นายพัตรพงษ์ วงค์แปง, นายอนันต์ คำอ้ายอุด 34 0 34
29 58210101 ปวช 3 สาขายานยนต์ นายนัฐพล สมนา, 35 0 35
รวม ปวช. 616 205 821
30 60370202 ปวส 1 สาขาการท่องเที่ยวจบม.6 ธีรยุทธ ยาน๊ะ, นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา 1 3 4
31 60370201 ปวส 1 สาขาการท่องเที่ยว ธีรยุทธ ยาน๊ะ, นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา 4 1 5
32 60320102 ปวส 1 สาขาการบัญชีจบม.6 ภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ, 0 4 4
33 60320101 ปวส 1 สาขาการบัญชี ภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ, 0 15 15
34 60310502 ปวส 1 สาขาระบบภาพและเสียง นายวรานนท์ คำมาวัน, 1 0 1
35 60310501 ปวส 1 สาขาระบบภาพและเสียง นายวรานนท์ คำมาวัน, 7 1 8
36 60310402 ปวส 1 สาขาติดตั้งไฟฟ้าจบม.6 นายสิทธิกร ปัญญามา, 8 0 8
37 60310401 ปวส 1 สาขาติดตั้งไฟฟ้า นายสิทธิกร ปัญญามา, 11 0 11
38 60310102 ปวส 1 สาขาเทคนิคยานยนต์จบม.6 นายธงชัย ทองเสวก, 21 0 21
39 60310101 ปวส 1 สาขาเทคนิคยานยนต์ นายธงชัย ทองเสวก, 37 0 37
40 59370202 ปวส 2 สาขาการท่องเที่ยวจบม.6 ธารา โยธาขันธ์, 3 2 5
41 59370201 ปวส 2 สาขาการท่องเที่ยว ธารา โยธาขันธ์, 3 2 5
42 59320102 ปวส 2 สาขาการบัญชีจบม.6 ภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ, 1 5 6
43 59320101 ปวส 2 สาขาการบัญชี ภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ, 2 4 6
44 59310402 ปวส 2 สาขาติดตั้งไฟฟ้าจบม.6 นายพีระพล พลอยศรี, นายวัตพล ทะวงค์ 0 0 0
45 59310401 ปวส 2 สาขาติดตั้งไฟฟ้า นายพีระพล พลอยศรี, นายวัตพล ทะวงค์ 15 0 15
46 59310102 ปวส 2 สาขาเทคนิคยานยนต์จบม.6 นางสาวกฤษณา มหาวัง, นายอนันต์ คำอ้ายอุด 18 0 18
47 59310101 ปวส 2 สาขาเทคนิคยานยนต์ นางสาวกฤษณา มหาวัง, นายอนันต์ คำอ้ายอุด 41 0 41
รวม ปวส. 173 37 210
รวม ทั้งหมด 789 242 1031

 

ประจำปีการศึกษา 2559

ข้อมูลกลุ่มเรียน ( ทั้งหมด กลุ่มเรียน )
  รหัสกลุ่มเรียน คำอธิบาย ครูที่ปรึกษา จำนวนผู้เรียน
ชาย หญิง รวม
1 60270201 ปวช 0 สาขาการท่องเที่ยว ธีรยุทธ ยาน๊ะ, นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา 10 30 40
2 60220401 ปวช 0 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายวัฒนวงศ์ จันละ, 5 9 14
3 60220101 ปวช 0 สาขาการบัญชี กมลพรรณ บุญธรรม , จุฑามาศ ปันตันกูล 1 28 29
4 60210501 ปวช 0 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ นายวรานนท์ คำมาวัน, 28 8 36
5 60210401 ปวช 0 สาขาไฟฟ้ากำลัง สุริยัน สุวรรณ์หล้า, 41 1 42
6 60210301 ปวช 0 สาขาเชื่อมโลหะ นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์, 12 0 12
7 60210104 ปวช 0 สาขายานยนต์ นายนัฐพล สมนา, นางทิพวัลย์ ทินวงค์ 25 0 25
8 60210103 ปวช 0 สาขายานยนต์ กัมปนาท วังไชยเลิศ, 36 1 37
9 60210102 ปวช 0 สาขายานยนต์ ปิยะพงศ์ มณีวรรณ, 40 0 40
10 60210101 ปวช 0 สาขายานยนต์ นายปุญย์วริศ วรยศตระกูล, 40 0 40
11 59270201 ปวช 1 สาขาการท่องเที่ยว นางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ, 4 33 37
12 59220401 ปวช 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายธิติพงศ์ จันทรักษ์, 4 10 14
13 59220101 ปวช 1 สาขาการบัญชี นางจรรยา แก้วมณี, นางสาวสุนิสา เถิงคำ 3 29 32
14 59210501 ปวช 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ นายหัสดีณัฏฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์, 23 0 23
15 59210401 ปวช 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง นายพีระพล พลอยศรี, 42 2 44
16 59210301 ปวช 1 สาขาเชื่อมโลหะ นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์, 9 0 9
17 59210104 ปวช 1 สาขายานยนต์ นายอนันต์ คำอ้ายอุด, 37 0 37
18 59210103 ปวช 1 สาขายานยนต์ นายฐานทัพ ปินตาสม, 39 0 39
19 59210102 ปวช 1 สาขายานยนต์ นายนุพร คำปัด, 41 0 41
20 59210101 ปวช 1 สาขายานยนต์ นายกิตติภูมิ ทองรักษ์, 37 0 37
21 58270201 ปวช 2 สาขาการท่องเที่ยว ธารา โยธาขันธ์, 0 10 10
22 58220401 ปวช 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นางพิมพ์นิภา จันทรานาค, 7 15 22
23 58220101 ปวช 2 สาขาการบัญชี นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์, นางสาวปิยวรรณ หาญใจ 1 24 25
24 58210501 ปวช 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์, 12 2 14
25 58210401 ปวช 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง นายประเสริฐ จิตสุข, 16 3 19
26 58210302 ปวช 2 สาขาเชื่อมโลหะ นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์, 3 0 3
27 58210103 ปวช 2 สาขายานยนต์ นายพิทักษ์ พิทาคำ, ปิยะพงศ์ มณีวรรณ 31 0 31
28 58210102 ปวช 2 สาขายานยนต์ นายพัตรพงษ์ วงค์แปง, นายอนันต์ คำอ้ายอุด 34 0 34
29 58210101 ปวช 2 สาขายานยนต์ นายนัฐพล สมนา, 35 0 35
30 57270201 ปวช 3 สาขาการท่องเที่ยว ธีรยุทธ ยาน๊ะ, นางสาวกฤษณา มหาวัง 8 16 24
31 57220401 ปวช 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นายวัฒนวงศ์ จันละ, 6 13 19
32 57220101 ปวช 3 สาขาการบัญชี กมลพรรณ บุญธรรม , จุฑามาศ ปันตันกูล 2 26 28
33 57210501 ปวช 3 สาขาอิเล็กทรอนิกส์ นายวรานนท์ คำมาวัน, 12 3 15
34 57210401 ปวช 3 สาขาไฟฟ้ากำลัง สุริยัน สุวรรณ์หล้า, 30 0 30
35 57210103 ปวช 3 สาขายานยนต์ กัมปนาท วังไชยเลิศ, 30 0 30
36 57210102 ปวช 3 สาขายานยนต์ นายธงชัย ทองเสวก, 34 0 34
37 57210101 ปวช 3 สาขายานยนต์ พิพัฒน์ สีมา, 30 0 30
รวม ปวช. 768 263 1031
38 60370202 ปวส 0 สาขาการท่องเที่ยวจบม.6 ธีรยุทธ ยาน๊ะ, นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา 1 3 4
39 60370201 ปวส 0 สาขาการท่องเที่ยว ธีรยุทธ ยาน๊ะ, นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา 4 1 5
40 60320102 ปวส 0 สาขาการบัญชีจบม.6 ภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ, 0 4 4
41 60320101 ปวส 0 สาขาการบัญชี ภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ, 0 15 15
42 60310502 ปวส 0 สาขาระบบภาพและเสียง นายวรานนท์ คำมาวัน, 1 0 1
43 60310501 ปวส 0 สาขาระบบภาพและเสียง นายวรานนท์ คำมาวัน, 7 1 8
44 60310402 ปวส 0 สาขาติดตั้งไฟฟ้าจบม.6 นายสิทธิกร ปัญญามา, 8 0 8
45 60310401 ปวส 0 สาขาติดตั้งไฟฟ้า นายสิทธิกร ปัญญามา, 11 0 11
46 60310102 ปวส 0 สาขาเทคนิคยานยนต์จบม.6 นายธงชัย ทองเสวก, 21 0 21
47 60310101 ปวส 0 สาขาเทคนิคยานยนต์ นายธงชัย ทองเสวก, 37 0 37
48 59370202 ปวส 1 สาขาการท่องเที่ยวจบม.6 ธารา โยธาขันธ์, 3 2 5
49 59370201 ปวส 1 สาขาการท่องเที่ยว ธารา โยธาขันธ์, 3 2 5
50 59320102 ปวส 1 สาขาการบัญชีจบม.6 ภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ, 1 5 6
51 59320101 ปวส 1 สาขาการบัญชี ภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ, 2 4 6
52 59310402 ปวส 1 สาขาติดตั้งไฟฟ้าจบม.6 นายพีระพล พลอยศรี, นายวัตพล ทะวงค์ 0 0 0
53 59310401 ปวส 1 สาขาติดตั้งไฟฟ้า นายพีระพล พลอยศรี, นายวัตพล ทะวงค์ 15 0 15
54 59310102 ปวส 1 สาขาเทคนิคยานยนต์จบม.6 นางสาวกฤษณา มหาวัง, นายอนันต์ คำอ้ายอุด 18 0 18
55 59310101 ปวส 1 สาขาเทคนิคยานยนต์ นางสาวกฤษณา มหาวัง, นายอนันต์ คำอ้ายอุด 41 0 41
56 58320102 ปวส 2 สาขาการบัญชี ภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ, 1 1 2
57 58320101 ปวส 2 สาขาการบัญชี ภัทรานิษฐ์ หมื่นเรือคำ, 2 8 10
58 58310502 ปวส 2 สาขาระบบภาพและเสียง นายหัสดีณัฏฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์, 0 0 0
59 58310501 ปวส 2 สาขาระบบภาพและเสียง นายหัสดีณัฏฐ์ คชเมธีสัมฤทธิ์, 8 0 8
60 58310402 ปวส 2 สาขาติดตั้งไฟฟ้าจบม.6 นายประเสริฐ จิตสุข, 6 0 6
61 58310401 ปวส 2 สาขาติดตั้งไฟฟ้าจบม.6 นายประเสริฐ จิตสุข, 10 0 10
62 58310102 ปวส 2 สาขาเทคนิคยานยนต์ ว่าที่ร้อยตรี นิพล ลีพัฒนากุล, นายอนันต์ คำอ้ายอุด 6 0 6
63 58310101 ปวส 2 สาขาเทคนิคยานยนต์ ว่าที่ร้อยตรี นิพล ลีพัฒนากุล, นายอนันต์ คำอ้ายอุด 38 0 38
รวม ปวส. 244 46 290
รวม ทั้งหมด 1012 309 1321