Posted on 11 June 2021 12:07 PM


ประจำปีการศึกษา 2563 เมือวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

 

 

 

ข้อมูลกลุ่มเรียน ( ทั้งหมด กลุ่มเรียน )

 

รหัสกลุ่มเรียน

คำอธิบาย

ครูที่ปรึกษา

จำนวนผู้เรียน

ชาย

หญิง

รวม

1

61270201

ปวช 1 สาขาการท่องเที่ยว

นางสาววนันท์ยา  เขื่อนป้อ,

1

22

23

2

61220401

ปวช 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวัฒนวงศ์  จันละ,

19

21

40

3

61220101

ปวช 1 สาขาการบัญชี

นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม,

1

39

40

4

61210501

ปวช 1 สาขาอิเล็กทรอนิกส์

นายวรานนท์ คำมาวัน,

11

4

30

5

61210401

ปวช 1 สาขาไฟฟ้ากำลัง

นายประเสริฐ จิตสุข,

41

5

15

6

61210301

ปวช 1 สาขาเชื่อมโลหะDVE

นายสมชาย บุญเรือง,

15

0

15

7

61210104

ปวช 1 ช่างยนต์1/2DVE

นายเอกชัย จันทิมา,

28

0

28

8

61210103

ปวช 1 ช่างยนต์1/1DVE

นายวิชนพรรณ ร้อยก๋า,

27

0

27

9

61210102

ปวช 1 ช่างยนต์1/2    

นายวันชัย น้อยจันทร์,

27

0

27

10

61210101

ปวช 1 ช่างยนต์1

นางจุฑามาศ พิชิตเมธากุล,

29

0

29

11

60270201

ปวช 2 สาขาการท่องเที่ยว

นางสาวกุลิสรา  เขตจรัสแสง,

3

16

19

12

60220401

ปวช 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา,

7

28

35

13

60220101

ปวช 2 สาขาการบัญชี

นางสาวปิยวรรณ หาญใจ,

2

28

30

14

60210501

ปวช 2 สาขาอิเล็กทรอนิกส์

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ,

1

23

24

15

60210401

ปวช 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง

นายพีระพล  พลอยศรี,

1

31

32

16

60210301

ปวช 2 สาขาเชื่อมโลหะ

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง,

6

0

6

17

60210104

ปวช 2 ช่างยนต์DVE2/2

นางสาวกชพร  ศิริผ่อง,    

22

0

22

18

60210103

ปวช 2 ช่างยนต์DEV2/1

นายสุเมธ  พิลัย,

23

0

23

19

60210102

ปวช 2 ช่างยนต์ปกติ2/2

นายนุพร  คำปัด,

23

0

23

20

60210101

ปวช 2 ช่างยนต์ปกติ1/1

ว่าที่ร้อยตรีกิตติภูมิ ทองรักษ์, 

30

0

30

21

59270201

ปวช 3 สาขาการท่องเที่ยว

นายคณพศ  จันทร์เที่ยง,

4

28

24

22

59220401

ปวช 3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางพิมพ์นิภา  จันทรานาค,

5

21

26

23

59220101

ปวช 3 สาขาการบัญชี

นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์,  

1

29

30

24

59210501

ปวช 3 สาขาอิเล็กทรอนิกส์

นายทศพร  สุภาแก้ว,

12

5

17

25

59210401

ปวช 3 สาขาไฟฟ้ากำลัง

นายประเสริฐ    จิตสุข,

28

2

30

26

59210301

ปวช 3 สาขาเชื่อมโลหะ

นายปานเทพ  ตั้งตระกูล,

17

1

18

27

59210104

ปวช 3 สาขายานยนต์

ว่าที่ร้อยตรีฐานทัพ  ปินตาสม, 

27

0

27

28

59210103

ปวช 3 สาขายานยนต์

นายปิยะโชติ  นุชม่วง,

32

0

32

29

59210102

ปวช 3 สาขายานยนต์

นายนัฐพล  สมนา,

22

0

22

30

59210101

ปวช 3 สาขายานยนต์

นายปิยพงศ์  มณีวรรณ,

35

0

35

รวม ปวช.

615

236

851

31

61320102

ปวส 1 สาขาการบัญชี (ม.6)

นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์

1

7

8

32

61320101

ปวส 1 สาขาการบัญชี

นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์

1

10

11

33

633010101

ปวส 1 สาขาช่างยนต์ 1/1

ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท  วังไชย เลิศ

38

0

38

34

633010102

ปวส 1 สาขาช่างยนต์ 1/2

ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท  วังไชย เลิศ

15

0

15

35

633010301

ปวส 1 สาขาช่างเชื่อม 1/1

นายวัชระ  วงค์ปัญญา

5

0

5

36

633010302

ปวส 1 สาขาช่างเชื่อม 1/2

นายวัชระ  วงค์ปัญญา

1

0

1

37

633010401

ปวส 1 สาขาช่างไฟฟ้า 1/1

นายวรพันธ์  กันธิยะ

22

0

22

38

633010402

ปวส 1 สาขาช่างไฟฟ้า 1/2

นายวรพันธ์  กันธิยะ

12

0

12

39

633090202

ปวส 1 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายจีรัง  วงศ์วุฒิ

9

2

11

40 62310101

ปวส 2 สาขาเทคนิคยานยนต์จบ.ปวช 2/1

นายวสันต์  เตปินไวทย์

34

0

34

41

62310102

ปวส 2 สาขาเทคนิคยานยนต์จบม.6 2/2

นายวสันต์  เตปินไวทย์

15

0

15

42

62310401

ปวส 2 สาขาไฟฟ้ากำลังจบปวช 2/1

นายสิทธิกร  ปัญญามา

19

0

19

43

62310402

ปวส 2 สาขาไฟฟ้ากำลังจบ ม.6 2/2

นายสิทธิกร  ปัญญามา

20 

0

20

44

62310501

ปวส 2 สาขาระบบภาพและระบบเสียงจบปวช 2/1

นายวรานนท์  คำมาวัน

10

0

10

45

62310502

ปวส 2 สาขาระบบภาพและระบบเสียงจบม.6 2/2

นายวรานนท์  คำมาวัน

1

0

1

46 62370201 ปวส 2 สาขาการท่องเที่ยวจบปวช 2/1 นางสาววนันท์ยา  เขื่อนป้อ 1 10 11

47

62320101

ปวส 2 สาขาการบัญชีจบปวช 2/1

นางสาวชนัญชิดา  เจนแพทย์

1

12

13

รวม ปวส.

225

60

285

รวม ทั้งหมด

840

296

1,136

 


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong