Posted on 26 July 2022 13:24 PM


ฝ่ายวิชาการ มอบหมาย นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยฐานะชำนาญการ รับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้

1. แผนกวิชา

2. งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

3. งานวัดผลและประเมินผล

4. งานวิทยบริการ และห้องสมุด

5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

6. งานสื่อการเรียนการสอน

 

 
 
 

นายวิทยา ภิญโญฤทธิ์

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

 
 

นายวัชรพงศ์     ฝั้นพยอม  ตำแหน่ง ครู

ผู้แทนฝ่ายวิชาการ

 
 
 
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและห้องสมุด
 
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี งานสื่อการเรียนการสอน  

 


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong