Posted on 12 April 2021 20:05 PM


 
 
 

หัวหน้าแผนก

นางสาวกชพร ศิริผ่อง  ตำแหน่ง ครู

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

นายวันชัย น้อยจันทร์  ตำแหน่ง ครู

 
 

ครูประจำแผนก

นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์  ตำแหน่งพนักงานราชการ

ครูประจำแผนก

นางจุฑามาศ พิชิตเมธากุล  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
 

ครูประจำแผนก

นางสาวเกศินี ป๊อกนันตา  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ครูประจำแผนก

นายเอกชัย จันทิมา  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
 

ครูประจำแผนก

นายปิยะโชติ นุชม่วง  ตำแหน่ง ครู อัตราจ้าง


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong