Posted on 27 April 2021 16:48 PM


 

สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562

การเรียนการสอน

  • เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า การผันหม้อแปลงไฟฟ้า การติดตั้ง และซ่อมเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • ประกอบอาชีพได้ทั้งภาครับและเอกชน โดยภาครัฐจะต้องทำการสอบคัดเลือกตามประกาศสอบของภาครัฐ ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า สังกัดสำนักงานต่างๆของรัฐ เช่น เทศบาล , อบต. เป็นต้น หรือ หากเป็นรัฐวิสาหกิจ ก็ต้องทำการสอบคัดเลือก ในแต่ละหน่วยงาน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต , ส่วนภูมิภาค , การประปา ฯลฯ ส่วนงานในภาคเอกชน สามารถทำการประกอบอาชีพอิสระหรือ ทำในหน่วยงานภาคเอกชน ได้หลากหลาย เช่น ช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า , ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ , ช่างซ่อมเครื่องกลไฟฟ้า เป็นต้น

 
 
 

หัวหน้าแผนกวิชา

นายสิทธิกร ปัญญามา  ตำแหน่ง ครู

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นายประเสริฐ  จิตสุข  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ครูประจำแผนกวิชา

นายพีระพล พลอยศรี  ตำแหน่ง พนักงานราชการ

ครูประจำแผนกวิชา

นายสุริยัน สุวรรณ์หล้า  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
   
 
 

ครูประจำแผนกวิชา

นายวรพันธ์ กันธิยะ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong