Posted on 20 July 2022 08:20 AM


 

สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562

การเรียนการสอน

  • การสร้างความรู้พื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบอุปกรณ์ การวัดค่าต่าง ๆ การใช้เครื่องมือตรวจสอบ งานบักกรี

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ช่างอิเล็กทรอนิกส์

2. ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประจำศูนย์ต่างๆ

3. ช่างซ่อมมือถือ

4. พนักงานรัฐและเอกชน

5. เจ้าของกิจการร้านขายอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์

6. เจ้าของกิจการร้านขายคอมพิวเตอร์

7. เจ้าของกิจการร้านคอมพิวเตอร์

8. เจ้าของกิจการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

9. อื่น ๆ

 
 
 

หัวหน้าแผนกวิชา

นางสาวอัญชลี   สิงห์คำ  ตำแหน่ง ครู

 
 
   

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา

นายนพรัตน์ มโนรำ ตำแหน่งครู

 
   
 

ครูประจำแผนกวิชา

นายพงษ์ทิพย์ บุญมาปะ  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

ครูประจำแผนกวิชา

นายปฏิภาณ  ผันผาย  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง


Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong