Posted on 22 November 2022 10:17 AM


 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2562

การเรียนการสอน

  • เข้าใจระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์

  • จัดการและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

  • เขียนโปรแกรมขนาดเล็ก

  • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

  • ใช้ระบบเครือข่ายในการปฏิบัติงาน

  • การสร้างเว็บเพจ

แนวทางการประกอบอาชีพ

  • พนักงานภาครัฐ, นักวิเคราะห์ระบบ, โปรแกรมเมอร์, พนักงานบริษัท, เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์, เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์, นักพัฒนาเว็บไซต์, นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ

 

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong