Posted on 19 July 2022 15:28 PM


ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มอบหมาย นายวินัย จันทรานาค ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง วิทยฐานะชำนาญการ รับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2. งานครูที่ปรึกษา

3. งานปกครอง

4. งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

5. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

6. งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน

 

 
 
 

นายสิทธิกร ปัญญามา

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 

นายวสันต์ เตปินไวทย์ ตำแหน่งครู

ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

 
 
 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง
 
งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong