Posted on 22 November 2022 12:01 PM


ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มอบหมาย นายสิทธิกร ปัญญามา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับผิดชอบงานต่าง ๆ ดังนี้

1. งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

2. งานครูที่ปรึกษา

3. งานปกครอง

4. งานแนะแนวอาชีพ และการจัดหางาน

5. งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา

6. งานโครงการพิเศษ และการบริการชุมชน

 
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา งานครูที่ปรึกษา งานปกครอง
 
งานแนะแนวอาชีพ และจัดหางาน งานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา งานโครงการพิเศษ และบริการชุมชน

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong