Posted on 21 July 2022 16:23 PM


หัวหน้างาน นางสาวปิยวรรณ สีนิวาส ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาวศิริลักษ์ กุนะคำ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

นายเอกชัย จันทิมา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางสาวจารุณี อินใจ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวทัศนีย์กร  แก้ววงค์วาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

2. จัดทำร่าง หนังสือราชการ ประกาศ คำสั่ง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดลำดับความสำคัญของเอกสารร่วมมือประสานงานให้ความร่วมมือประสานงานให้ความสะดวกแก่บุคลากรและหน่วยงานในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ์ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เอกสารการพิมพ์ให้เป็นไปตามระเบียบแผนของทางราชการ

3. สรุปความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

4. เก็บรวบรวม และจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา และให้บริการแก่บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา

5. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสาร นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง คำชี้แจง ประกาศให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา

6. ให้บริการเกี่ยวกับการรับส่งไปรษณีย์ ธนาณัติ โทรสารของบุคลากรนักเรียนและนักศึกษา

7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดของทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

หัวหน้างาน

นางสาวปิยวรรณ สีนิวาส ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
   
   

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวศิริลักษ์ กุนะคำ  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายเอกชัย จันทิมา ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

   
   

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวจารุณี อินใจ  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวทัศนีย์กร แก้ววงค์วาน  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong