Posted on 12 April 2021 13:10 PM


งานพัสดุ มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นายปานเทพ ตั้งตระกูล ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายจีรัง วงศ์วุฒิ ตำแหน่งครู

นายสิทธิกร ปัญญามา ตำแหน่งครู

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายสมชาย บุญเรือง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางกวิสรา จิตณาริณ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นายไกรวิทย์ จิตสุข ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวเพียงดาว ทิปัญญา ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชีเพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
 3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
 6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

หัวหน้างาน

นายปานเทพ ตั้งตระกูล  ตำแหน่งครู

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายจีรัง วงศ์วุฒิ  ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสิทธิกร ปัญญามา  ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายพัตรพงษ์ วงค์แปง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
   
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสมชาย บุญเรือง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางกวิสรา จิตณาริณ  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นายไกรวิทย์ จิตสุข  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวเพียงดาว ทิปัญญา  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

 
 

กลุ่มงานยานพาหนะ  มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้ากลุ่มงาน ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน นายนัฐพล สมนา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายปิยพงศ์ มณีวรรณ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายสมชาย บุญเรือง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายเอกชัย จันทิมา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายสุเมธ พิลัย ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นายวิชนพรรณ ร้อยก๋า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน  นายเลิศพร กาศสกูล ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายไกรวิทย์  จิตสุข ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายชาคริต  เวียงนาค ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุมการเก็บรักษา   การเบิกจ่ายพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
 2. จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษาจัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะการเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงการบำรุงรักษาและการพัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 4. ควบคุมดูแลปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
 5. ให้คำแนะนำชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
 6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสาร  ตามระเบียบ
 7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 10. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ
 11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

หัวหน้ากลุ่มงาน

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายนัฐพล สมนา  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายปิยพงศ์ มณีวรรณ  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายสมชาย บุญเรือง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 
 

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายเอกชัย จันทิมา  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุเมธ พิลัย  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน

นายวิชนพรรณ ร้อยก๋า  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
   
 

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

นายเลิศพร กาศสกูล  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

นายไกรวิทย์  จิตสุข  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

นายชาคริต  เวียงนาค  ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong