Posted on 20 July 2022 10:09 AM


งานพัสดุ มอบหมายหน้าที่ ดังนี้

หัวหน้างาน นายนพรัตน์ มโนรำ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายวิชนพรรณ ร้อยก๋า ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางกวิสรา จิตณาริณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเพียงดาว ทิปัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางศิวพร ยารังกา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายเลิศพร กาศสกูล ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

นายมีชัย แซ่ลิ้ม ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีของสถานศึกษาตามระบบบัญชีและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. จัดทำรายงานงบการเงิน และบัญชีเพื่อจัดส่งส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนดเวลาตามระเบียบ
  3. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงินให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
  4. ให้คำปรึกษา ชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  5. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

หัวหน้างาน

นายนพรัตน์ มโนรำ ตำแหน่งครู

 
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

ว่าที่ ร.ต.ฐานทัพ ปินตาสม ตำแหน่งพนักงานราชการ

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายอนุสรณ์   อภิญดา   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวิชนพรรณ   ร้อยก๋า ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 
 
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางกวิสรา จิตณาริณ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่งาน

นายเมธาสิทธิ์ ทิพย์กันทา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการและพนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่งาน

นายเลิศพร กาศสกูล ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

     
     

เจ้าหน้าที่งาน

นายมีชัย แซ่ลิ้ม ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวเพียงดาว ทิปัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 
     
 
 
 
 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong