Posted on 20 July 2022 10:33 AM


หัวหน้างาน พันธชา อินทยศ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ ตำแหน่งครู

นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ ตำแหน่งครู

นายทศพร สุภาแก้ว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางสาวอาภากร วัลลิภากร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่ บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่นส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 
 
 

หัวหน้างาน

พันธชา อินทยศ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายสิทธิศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายปฏิภาณ  ผันผาย  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

     
 
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัฒนพนธ์  จันทร์วงค์  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวรัญญู  จันตาโลก ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

 

   
   
   

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวอาภากร วัลลิภากร  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวจารุณี อินใจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวจารุณี อินใจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

   
   
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong