Posted on 12 April 2021 14:09 PM


งานประชาสัมพันธ์ มอบหมายหน้าที่ดังนี้

หัวหน้างาน นายนัฐพล สมนา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน นายวันชัย น้อยจันทร์ ตำแหน่งครู

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ ตำแหน่งครู

นายวัฒนวงศ์ จันละ ตำแหน่งพนักงานราชการ

นายคณพศ    จันทร์เที่ยง    ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

นางสาวกุลิสรา    เขตจรัสแสง    ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่งาน นางสาวอาภากร วัลลิภากร ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวทัศนีย์กร แก้ววงค์วาน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่ บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่นส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 
 
 

หัวหน้างาน

นายนัฐพล สมนา  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
     

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวันชัย น้อยจันทร์  ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาววนันท์ยา เขื่อนป้อ  ตำแหน่งครู

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายวัฒนวงศ์ จันละ  ตำแหน่งพนักงานราชการ

   
   
 

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นายคณพศ จันทร์เที่ยง   ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผู้ช่วยหัวหน้างาน

นางสาวกุลิสรา เขตจรัสแสง  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

 
 

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวอาภากร วัลลิภากร  ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่งาน

นางสาวทัศนีย์กร แก้ววงค์วาน  ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว

 
 
หน้าแรก

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong