Posted on 20-February-2014 14:39 PM

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองได้กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามมัญระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติภาคเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ จำนวน ๒ คืน ๓ วัน