Posted on 09-June-2014 10:50 AM
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองเชียงใหม่ นางอรัญญา  กิมภิระ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)แก่บุคลากรและนักเรียนของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2557 เวลา 08.00 น. 
ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเชียงใหม่