Posted on 09-June-2014 10:50 AM
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทองเชียงใหม่ นางอรัญญา  กิมภิระ จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)แก่บุคลากรและนักเรียนของวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 9  มิถุนายน  2557 เวลา 08.00 น. 
ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเชียงใหม่
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong