Posted on 26-June-2014 11:41 AM

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองได้เข้าร่วม การประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ศึกษาเอสโซ่ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๗ โดยความร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การสนับสนุนของบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong