Posted on 02-July-2014 11:22 AM
คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2557 นำทีมโดยท่าน ผอ.ไพฑูรย์ ตัณทานนท์ วก.ศรีสัชนาลัย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินโครงการตามที่ได้รับงบประมาณจัดสรรไป เพื่อคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีองค์ประกอบในการประเมินจำนวน 5 องค์ประกอบ ที่มีโครงการตามที่ สอศ.กำหนด และ โครงการตามที่สถานศึกษากำหนด ผลจากการตรวจเยี่ยมประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจประเมินได้สรุปผลเพื่อเสนอแนะในการวางแผนดำเนินการในครั้งต่อไป  
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong