Posted on 09-January-2018 21:11 PM
  วันที่ 18-22 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำครูที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ในงานมหกรรมอาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมห้วยขาแข้งเชษฐศิลป์ จังหวัดอุทัยธานี