Posted on 17-January-2018 10:38 AM

11-01-2561 รับนักเรียนใหม่ รอบโควต้า
วันที่ 11 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการรับนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควต้า จำนวน 103 คน อีกทั้งยังมีนักเรียน นักศึกษาใหม่ มาสมัครเรียนต่อในระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง