Posted on 31-January-2018 16:06 PM


วันที่ 29 มกราคม 2561 สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน การเสริมสร้างประสบการณ์ การรับประธานอาหารแบบเซ็ทยุโรป ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ พร้อมทั้ง เข้าศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอนสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่