Posted on 16-February-2018 15:37 PM


วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะและการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง