Posted on 06-May-2018 01:49 AM

 

วันที่ 26 เมษายน 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (Oganization Development) ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง