Posted on 06-June-2018 16:26 PM

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ โดยมีการปลูกต้นไม้โดยรอบวิทยาลัยฯ และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำ และกิจกรรมชมวีดิทัศน์ โดยทางวัดห้วยตองสัก ได้นำวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาให้นักเรียนได้รับชม ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง