Posted on 07-February-2019 15:34 PM

วันที่ 27 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดรถบัสพร้อมคุณครูนำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (V-net) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 79 คน