Posted on 22-March-2019 16:56 PM

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักศึกษาและแนะแนวการศึกษา
โดยมีนางอรัญญา กิมภิระผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานดำเนินโครงการ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและ เอกชนมาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1TOw5ics8Vt165fv1sOSQA605Vwg1pBYG