Posted on 08-May-2019 13:43 PM

วันที่ 23 เมษายน 2562 นางสาวกมลพรรณ บุญธรรม ครูแผนกวิชาการบัญชี และนางสาวศิริกาญจน์ อิ่นใจ ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เดินทางไปนิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ บริษัท S & P ณ ศูนย์การเรียน เอสแอนด์พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งนักเรียน นักศึกษาออกฝึกงานปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ดี อีกทั้งยังได้รับคำชมจากสถานประกอบการด้วยครับ