Posted on 24-June-2019 11:35 AM

31-05-2562 นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2562 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชน และประชากรโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ซึ่ง ‘วันงดสูบบุหรี่โลก’ (World No Tobacco Day) ตรงกับ ‘วันที่ 31 พฤษภาคม’ ของทุกปี เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่