Posted on 05-August-2020 19:08 PM

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีท้องถิ่น พิธีไหว้ครู ครอบครูช่าง และทำบุญอาคารเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีการดำเนินพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีครอบครูช่างองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร รางวัลการประกวดพานไหว้ครู ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง