Posted on 13-September-2020 17:27 PM

วันที่ 17-21 สิงหาคม 2563 นายสมชาย บุญเรือง ครูสาขาวิชาช่างเชื่อม และนายศุภชัย อุปขาว ครูสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการใช้งานและซ่อมบำรุงแขนกลสำหรับงานอุตสาหกรรม สำหรับครูอุตสาหกรรม ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี โครงการรับผิดชอบโดยกลุ่มเทคโนโยเครื่องจักรกล สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะและเพิ่มพูนสมรรถนะให้กับครู สำหรับนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม