Posted on 13-September-2020 17:48 PM

ตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ตามนโยบายความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ณ โรงเรียนบ้านเมืองกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่