Posted on 13-September-2020 18:07 PM

วันที่ 12 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ออกหน่วยบริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ณ โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ มีผู้เข้าร่วมบริการงานซ่อมดังนี้

1.ซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 31 รายการ

2.ซ่อมงานไฟฟ้า จำนวน 43 รายการ

3.ซ่อมงานอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ

4.ช่างเชื่อมโลหะ - รายการ