Posted on 01-November-2020 15:14 PM

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ครูวนันท์ยา เขื่อนป้อ นำนักเรียนสาขางานการท่องเที่ยว ระดับชั้น ปวช.2 และปวช.3 ทวิศึกษาโรงเรียนสองแคววิทยาคม เข้าร่วมสัมมนาโครงการสะท้อนผ้ามัดย้อมวิถีโมคคัลลาน สู่การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาจอมทอง