Posted on 11-August-2021 20:37 PM

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เรื่อง ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กล่าวเปิดประชุมและมอบหมายให้นางสาวกัญญา ทาระนัด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นำเสนอรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong