Posted on 29-October-2021 14:19 PM

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 งานทะเบียน วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการลงทะเบียนเรียน ให้กับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีการตรวจเครื่องแต่งกาย พร้อมวัดอุณหภูมิผ่านจุดคัดกรองเพื่อที่จะเข้าไปลงทะเบียนกับครูที่ปรึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong