Posted on 18-August-2022 12:08 PM

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จัดกิจกรรมต่อยอดการเรียนรู้การฝึกอบรมทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน โดยมี นางกรรณิกา ซาหยอง รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและพบปะพูดคุยกับครูและนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีตัวแทนนักเรียนสาขางานการท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำถือธงประจำกลุ่มทั้ง ๕ กลุ่ม เพื่อเตรียมนำนักเรียนไปเข้าสู่ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะด้านอาชีพ” จำนวน 5 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 กิจกรรมการเรียนรู้สาขางานท่องเที่ยวและสาขางานการบัญชี ฐานที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้สาขางานช่างยนต์และหอพักโครงการอาชีวะอยู่ประจำ ฐานที่ 3 กิจกรรมการเรียนรู้สาขางานไฟฟ้ากำลังและสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ฐานที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานที่ 5 กิจกรรมการเรียนรู้สาขางานช่างเชื่อมโลหะ , เทคนิคพื้นฐาน และช่างก่อสร้าง ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1MPYuyMEAFaWM6HBF-avFoxvuxGFEyXhW?usp=sharing

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong