640059

วันที่ 2 เมษายน 2564 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ข้าร่วมปรึกษางานแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร

Posted on 05-April-2021 14:30 PM

รายละเอียด

640058

วันที่ 19-31 มีนาคม 2564 โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ปีการศึกษา 2564

Posted on 05-April-2021 14:26 PM

รายละเอียด

640057

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านตุงลอย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

Posted on 05-April-2021 14:23 PM

รายละเอียด

640056

วันที่ 31 มีนาคม 2564 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2

Posted on 05-April-2021 14:21 PM

รายละเอียด

640055

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ถ่ายรูปหมู่และซ้อมรับใบประกาศนียบัตร เนื่องในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 05-April-2021 14:17 PM

รายละเอียด

640054

วันที่ 24 มีนาคม 2564 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบสามสี)

Posted on 05-April-2021 14:13 PM

รายละเอียด

640053

วันที่ 24 มีนาคม 2564 โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ปีการศึกษา 2563

Posted on 05-April-2021 14:08 PM

รายละเอียด

640052

วันที่ 24 มีนาคม 2564 พิธีส่งมอบงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ของคณะกรรมการดำเนินงานปี 2563

Posted on 05-April-2021 14:04 PM

รายละเอียด

640051

วันที่ 24 มีนาคม 2564 กิจกรรมการปลูกและรักษาพรรณไม้ในสถานศึกษา

Posted on 05-April-2021 14:01 PM

รายละเอียด

640050

วันที่ 23 มีนาคม 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

Posted on 05-April-2021 13:48 PM

รายละเอียด

640049

17-20 มีนาคม 2564 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 32

Posted on 05-April-2021 13:45 PM

รายละเอียด

640048

วันที่ 8-10 มีนาคม 2564 โครงการ English Camp

Posted on 05-April-2021 13:41 PM

รายละเอียด

640047

วันที่ 10 มีนาคม 2564 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านขุนกลาง

Posted on 05-April-2021 13:36 PM

รายละเอียด

640046

วันที่ 8 มีนาคม 2564 พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2564 ให้กับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

Posted on 05-April-2021 13:32 PM

รายละเอียด

640045

8 มีนาคม 2564 สาขาวิชาการบัญชีจัดสอบมาตราฐานวิชาชีพ

Posted on 05-April-2021 13:27 PM

รายละเอียด

640044

วันที่ 6-7 มีนาคม 2564 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา

Posted on 05-April-2021 13:22 PM

รายละเอียด

640043

วันที่3-5 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน19เชียงใหม่ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

Posted on 05-April-2021 13:19 PM

รายละเอียด

640042

วันที่ 3 มีนาคม 2564 กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด (Sport day 2021) ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563

Posted on 05-April-2021 13:16 PM

รายละเอียด

640041

วันที่ 2 มีนาคม 2564 “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

Posted on 05-April-2021 13:08 PM

รายละเอียด

640040

วันที่ 1 มีนาคม 2564 มอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาฝึกงานแผนกวิชา งานการบัญชี

Posted on 02-March-2021 13:48 PM

รายละเอียด
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong